Student Veterans of America Jobs

Welcome to SVA’s jobs portal, your one-stop shop for finding the most up to date source of employment opportunities. We have partnered with the National Labor Exchange to provide you this information. You may be looking for part-time employment to supplement your income while you are in school. You might be looking for an internship to add experience to your resume. And you may be completing your training ready to start a new career. This site has all of those types of jobs.

Here are a few things you should know:
  • This site is mobile friendly. You do not need a log-in or password to access information.
  • Jobs on this site are original and unduplicated and come from three sources: the Federal government, state workforce agency job banks, and corporate career websites. All jobs are vetted to ensure there are no scams, training schemes, or phishing.
  • The site is refreshed daily to remove out-of-date content.
  • The newest jobs are listed first, so use the search features to match your interests. You can look for jobs in a specific geographical location, by title or keyword, or you can use the military crosswalk. You may want to do something different from your military career, but you undoubtedly have skills from that occupation that match to a civilian job.

Job Information

Carmeuse Americas Vodič dumpra in Košický kraj, Slovakia

Náplň práce:

-Dodržiava technologický postup v práci podľa PBTP​

-Rieši prípadné technologické nepravidelností podľa pokynov majstra, predáka, resp. sám podľa rozsahu a dôležitosti týchto prác​

-Vykonáva pravidelnú prepravu vápenca z ťažobných blokov v lome do násypky drviča I. st. po etáži z technologickej cesty​

-Na vozidlách si prevádza všetky práce dennej obsluhy, preventívne údržby a prehliadky ako aj menšie opravy​

-Vedie denné záznamy o výkone vozidla, zúčastňuje sa pri niektorých väčších opravách vozidla​

-Zastupuje obsluhy nakladačov​

-Vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov nadriadeného​

-Vedie denné záznamy o prevádzke stroja​

-Vykonáva preventívnu údržbu a prehliadky podľa Návodu na obsluhu a údržbu mimo pravidelného servisu servisnou firmou​

-Vykonáva výmenu pneumatík​

-Vykonáva činnosti podľa pokynov nadriadeného, ktoré nesúvisia s výkonom profesie a nie sú v rozpore s technologickými a bezpečnostnými predpismi​

-Vykonáva práce vo výškach s osobným zabezpečením ochrany proti pádu​

-Pravidelne, presne a úplná vypĺňa hlášenky stroja , ktoré odovzdáva svojmu nadriadenému​

-Pravidelne vedie záznamy do denníka stroja ​

-Kontroluje, či je kvalita je vyhovujúca a termíny sú rešpektované

Základné požiadavky:

-Stredoškolské odborné vzdelanie v príslušnom odbore​

-Prax minimálne 3 roky v odbore ​

-Trestno-právna bezúhonnosť​

-Znalosť PBTP pre obsluhu a údržbu technologických vozidiel a súvisiacich predpisov, najmä pravidiel cestnej premávky Vyhl.č.315/96Zb., prísl. ustanovení Vyhl. č.116/97 Zb. a Vyhl. č.208/91 Zb., prísl. ust. Vyhl. SBÚ č.29/89 a č. 50/89 Zb. podľa organizačného poriadku pre Lom Včeláre​

-Znalosť výrobného procesu úpravy vápenca​

-Znalosť konštrukcie používaných mechanizmov a vozidiel​

-Vodičský preukaz skupiny B, C ​

-Oprávnenie obsluhy stavebného stroja sk. 2,4,5,9​

-Spôsobilosť na základe psychologického vyšetrenia v zmysle Vyhl. č. 164/97 Z.z. (pravidelne každé 3 roky)​​

Requisition ID : 192292

DirectEmployers